Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
  1. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. InetLingua behoudt zich het recht voor een cursus uit te stellen of te annuleren indien het aantal deelnemers onvoldoende is.
  2. U meldt zich aan als cursist(e) door het (online) inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier en betaling van het cursusgeld.
  3. Tot 7 dagen voor de aanvang van een cursus kunt u uw deelname kosteloos annuleren.
  4. U verbindt zich voor de gehele cursus. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. U blijft het gehele cursusgeld verschuldigd.
  5. Uitzondering is het opzeggen direct na afloop van de eerste les en dat alleen als het cursusniveau bij u niet past en Inetlingua geen andere passende cursus kan aanbieden. Het restant van het cursusgeld wordt dan pro-rata gerestitueerd.
  6. Indien u door omstandigheden als ziekte toch genoodzaakt zou zijn de cursus voortijdig af te breken, dan kunt u die tijdens de eerstvolgende cursus voortzetten. De onderbreking van de cursus dient schriftelijk aan InetLingua gemeld te worden.
  7. Alle gefactureerde bedragen zijn binnen 14 dagen na factuurdatum verschuldigd. Bij klassikale cursussen in ieder geval vr aanvang van de cursus.
  8. InetLingua behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door InetLingua verstrekte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan InetLingua toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  9. Cursisten die minimaal 70% van de lessen hebben bijgewoond, ontvangen na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname.
  10. Door inschrijving geeft de cursist te kennen deze voorwaarden te accepteren.


Copyright 2001-2009 Inetlingua